1. 3D迷宫(中级套件)
2. mBot扩展包之变色兔子灯(初级套件)

3. mBot扩展包之足球小子(中级套件)

4. 暗影魔狼(高级套件)

5. 变速器(中级套件)

6. 倒车雷达(初级套件)
7. 疯狂的小怪物(初级套件)
8. 机械步枪(初级套件)
9. 孔雀(中级套件)

10. 毛毛虫(中级套件)

11. 平衡鹰(初级套件)
12. 新瓦力(高级套件)

13. 蓝色时速(中级套件)

14. 龙骑士(中级套件)

15. 电动螺丝刀(初级套件)

16.爱德华扩展包(中级套件)

17.旋转飞椅(中级套件)

18.音乐套件v2.0(中级套件)

19.麦轮底盘(高级套件)

20.打鼓机器人中级套件

21.舞狮机器人(中级套件)

22.移动迷宫(中级)

23.抓娃娃机(中级)

24.神经元教育套件结构材料包(初级)

25.声光吉普车(初级)

温馨提示:每个案例的名字都是下载链接,鼠标点击案例名称便可下载。

PS:套件的初、中、高等级是按照搭建、编程、调试综合难度评比。